• 29 Eylül 2020

Kurumsal

66. KENT KONSEYİ GENEL KURUL TOPLANTISI ZABITLARI - 25 MAYIS 2012


Yeni Çalışma Yönergesi 
25 Mayıs 2012 Cuma

Mehmet Semih PALA – Bursa Kent Konseyi Başkanı:

Bursa Kent Konseyinin Çok Değerli Genel Kurul Üyeleri, Bursa Kent Konseyi Başkanı olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugünkü toplantımızı, konusunu ve içeriğini öncelikle izah edeyim. 5393 sayılı yasa ve yönetmelikler uyarınca kent konseylerine verilen yetkiler ve görevler var. Bunlardan bir tanesi de yönerge yapmak ve yönerge değiştirmek. Kanun var, yönetmelik var ama açıklık gerektiren bazı konular yasa ve yönetmeliğe aykırı olmamak şartıyla yönergelerle açıklanabiliyor, bu doğrultuda yönerge yapma yetkisi de bulunmaktadır. Bizim kent konseyimizin değişik yönergeleri zaten vardı biliyorsunuz. Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Çocuk Meclisi, Engelliler Meclisi, Çalışma Grupları gibi... Ancak zaman içinde bunların işlerliğinde bazı kısıtlamalarla karşılaştık. Ve bunların daha işler hale getirilmesi zaman içinde kazandığımız tecrübelerle Türkiye’ye örnek olabilecek tarzda bir yönerge hazırlanması ile ilgili aylar süren bir çalışma yaptık. Kent konseyi katılımcıları, yöneticileri, idareciler ve konsey personelinin uzun süren çalışmaları sonucunda; süreçte oluşabilecek muhtemel her türlü problemi çözebilecek tarzda, Türkiye’ye örnek bir yönerge hazırladığımız kanaatindeyiz. Bu yönergeyi internet sitemize koyduk. Aylar önce görüş ve önerilere açtık. Bu çerçevede fikirleri ve düşünceleri aldık. Gelen fikirleri ve düşünceleri yasa ve yönetmelik şemsiyesi altında değerlendirdik, uygulanabilir olanlarını yönergemize monte ettik. Gerçekten 4-5 revizyondan sonra en son şeklini aldı ve artık hani neredeyse kabul edilebilir, her türlü görüşmesi yapılmış noktada huzurunuza getirdik. Ancak tabi ki bugün ikinci toplantımızı yapıyoruz. Birinci toplantımız 22 Mayıs 2012 tarihindeydi, yeterli çoğunluk sağlamadığı için bugün tekrar çoğunluk şartı aranmaksızın toplanıyoruz. Şimdi bu tip detaylara kent konseyleri uyarsa hukuki boyutta da hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ancak ülkemizde maalesef kent konseyleri kavramı da yeni olduğu için neredeyse kent konseyi olan her yerdeki belediyeler ve konsey yöneticileri veya katılımcılar mahkemelik olmuştur. Yani seçim yapılmış ertesi günü biri gitmiş mahkemeye itiraz etmiş. Neden? Çünkü bir netlik yok uygulamalarda, yönetmelikte, yönergelerde. Bu işle ilgili bakanlık da üzerine düşeni tam yerine getirmemiş, eksiklikler de tamamlanmamış, tamamlanmayınca da bütün her şey hâkimlerin takdirine kalmış. İşte idari mahkemeler, hukuk mahkemelerine gide gele birçok yerde sorunlar oluşmuş. Biz bu sorunların çıkabileceği noktaları bildiğimiz için -bunların hepsi şekli konular arkadaşlar- gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Mesela biz geçen hafta toplantımızı nasılsa biz bizeyiz yaparız deyip yapsak. Biri gitse ertesi günü dese ki; bunlar çoğunluk yokken toplantı yaptı. Ne kadar basit bir konu düşünebiliyor musunuz? Bu tarz konulardan çeşitli kent konseyleri, konsey seçimlerinin iptaline kadar gittiler. İşte bütün bunları da önleyecek, herkese yardım edecek, bir de çalışma grupları kurulması gerekiyor. Aslında bizi değişikliğe götüren en önemli konuların başında örnek vereyim mesela Çevre Meclisi kurmak istedik, kurulacak fakat baktık ki Çevre Meclisi diye yönerge çıkarmamız gerekiyor. Arkadaşlarla oturduk konuştuk. Ya dedik niye böyle her meclise, bir yönerge? Hepsini birleştirelim, yönetmeliğe uygun olarak ana bir formatını oluşturalım dedik. Hepsini tek yönergede topladık. Meclisler ve çalışma grupları bu yönergenin içinde otomatikman var. Katılımcılık, konsey katılımcılığı, konseye üyeler, bireysel, kurumsal üyelikler bunlarla ilgili hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde bunlar da var yönergede. Herkese açık arkadaşlar hiçbir kısıtlamamız yok. Bursa Kent Konseyi olarak hiçbir kimseye, kuruma, şahsa, görüşe, düşünceye öncelik vermiyoruz, herkese açık bir kent konseyiyiz. Sadece kurallar var. Katılımcı mı olmak istiyor bir kurum? Buyurun kapımız açık. Yönetim kurulu kararınızı ve temsilcinizi bildirin, bu kadar basit. Başımızın üstünde yeriniz var. Geçen seferki seçimde 750’ye ulaştı bizim katılımcımız. Sırf problem çıkmasın diye her geleni kaydettik. Bir kâğıdı getirdi, ben şu derneğim, ben seçime katılmak istiyorum dedi. Aman bir problem çıkmasın diye kaydettik. Çünkü biliyorsunuz sıkıntılı bir devir geçirdik. Sırf orada başka problemler çıkmasın diye kaydedildi ama çoğunluğu sağlamakta bu sefer zorluk çekiyorsunuz. Biz de hakikaten burada iş yapmak isteyen kurumlar, kuruluşlar var. Gerçekten fiilen çalışanlar. Biz çalışmak isteyenlerle yolumuza devam edeceğiz. Kural bu; herkese açık, hiçbir kısıtlama yok. Gerçekten son derece önemli bir çalışmanın içindeyiz. Türkiye’ye en faydalı işlerden bir tanesi bu olacak bakın. Yani yüzlerce kent konseyini badirelerden, problemlerden kurtarabilecek bir reçeteyi sunuyoruz. Bunu hemen bütün kent konseylerine postalayacağız. Bakanlıklara, valiliklere, kaymakamlıklara diyeceğiz ki onlara gidin hemen genel kurulunuzu yapın sadece Bursa ismini değiştirin, bunu kabul edin. Rahat etsinler ondan sonra problem çıkmasın. Şimdi geçtiğimiz toplantıda çoğunluk sağlanmamıştı. Onunla ilgili her türlü hukuki ve teknik şeyleri yapıyoruz, şekli konuları… Yani dernekçilik, cemiyetçilik çok zor iştir. Bu tip konularda tabii ki bir yerlere geliyorsunuz kuralına göre iş yapmak zorundasınız bunlara da uyuyoruz. Gerçekleştiremediğimiz toplantının tutanağı burada ve bunun yoklama, açılış, yönerge değişikliği görüşmeleri, oylama ve kapanış şeklindeki gündemiyle bugün toplanmak üzere ertelenen toplantımızı gelen temsilcilerimizin katılımıyla açtım. Yoklama ve açılış gündemini yapmış olduk. 3. maddede de yönerge değişikliği ile ilgili görüşmelerle ilgili de sizlere bilgi verdim. Şimdi bu yönerge taslak yönergemiz çok değerli katılımcılar… Hepimizin cebine SMS geldi. Herkese dedik ki internet sitemizde yönergemiz yayınlanıyor. 1 – 2 kere gittiğini tahmin ediyorum mesajın. Cep mesajıyla bütün katılımcılarımıza gitti ve internet sitesinde halen yayınlanıyor. Yani şunu niçin söylüyorum biliyor musunuz? Hiçbir arkadaşım ben bunu görmedim sakın demesin diye. Öyle bir şey yok çünkü. Çok olgunlaştı bu yönerge. Gerçekten çok olgunlaştı. Sonuna geldik ve ben bu yönerge ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında kısa bazı bilgiler verdim. Görüş ve düşünceleri olan arkadaşlarımıza da söz verip oylamaya geçip toplantımızı kapatacağız ve bugünkü toplantımızı da bitirmiş olacağız. Türkiye’yi ve kent konseylerini rahatlatacağız. Bakın bu kadar iddialı bir laf söylüyorum. Evet, bu konuda söz almak isteyen olmadığına göre daha sonra da konuşulabilir, sohbet edeceğiz zaten. Ben internet sitesinde yayınlanan ve taslak olarak da kapının önüne koyduğumuz herkesin bildiği, gördüğü Bursa Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Ülkemize ve kentimize hayırlı olur inşallah. Gerçekten hayırlı olacağı kanaatini taşıyoruz ve toplantıyı kapatıyorum. Toplantı bitti. Bakın arkadaşlar resmi nitelikli toplantımızı usulüne uygun, kuralına uygun, hukuka uygun bir şekilde bitirdik.

----------------------------------------------------------------------

BURSA KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGES
İ

AMAÇ
Madde 1:
Bu yönergenin amacı, Bursa Kent Konseyi’nin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

KAPSAM
Madde 2:
Bu yönerge, Bursa Kent Konseyi kuruluşunu, amaçlarını, oluşumunu, organlarını ve çalışma ilkelerini kapsar.

DAYANAK
Madde 3:
Bu yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 76. Maddesi gereğince, 8 Ekim 2006 tarih ve 26313 sayılı (6 Haziran 2009 tarih ve 27250 sayılı değişik) Kent Konseyi Yönetmeliği’nin 16/1 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4:
Bu Yönergenin uygulanmasında,
a) Belediye: Kent Konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni,
b) Kent Konseyi: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesinde belirtilen hedefler doğrultusunda; halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen Bursa Kent Konseyi’ni,
c) Meclisler: Kadın ve gençlik meclisleri başta olmak üzere kent konseyinin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı, grupların kendi sorunlarına çözüm üretmek ve kent yönetimine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla oluşmuş, gönüllülük ve demokratik platform olma esasına dayanan Bursa Kent Konseyi Meclislerini,
d) Çalışma Grupları: Kent Konseyi’nin görev alanlarında, yönetişim anlayışına dayalı çeşitli toplum kesimlerinin, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen, gönüllülük esasında oluşmuş, gerektiğinde uzman desteği alan, şeffaf ve katılımcı ortak yapılar olan Bursa Kent Konseyi Çalışma Gruplarını,
e) Bireysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Bursa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler ve çalışma gruplarında yer alarak kullanan bireyi,
f) Kurumsal Üye: Merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, siyasi partiler, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ifade eder.

KENT KONSEYİNİN AMACI
Madde 5:
Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yürütür.

KENT KONSEYİNİN OLUŞUMU
Madde 6:
a) Kent Konseyi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde, 8’inci maddede belirtilen üyelerle toplanarak, seçimli ilk genel kurul toplantısını yapar.
b) Kent Konseyi Genel Kurulu, kent konseyi kurulmamış yerlerde Belediye Başkanı’nın, kent konseyinin var olduğu yerlerde ise Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı ile toplanır.
c) Belediye Başkanı’nın veya Kent Konseyi Başkanı’nın başkanlığında toplanan seçimli genel kurul toplantısında, toplantıyı idare etmek üzere Kent Konseyi üyeleri arasından en az üç kişiden oluşan divan kurulu seçilir.
d) Divan kurulunun oluşturulmasından sonra, Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri seçilir.
e) İlk iki yılın sonunda yapılan ikinci dönem seçimli genel kurul toplantısı, mevcut Kent Konseyi Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanır.
f) Kent Konseyi genel kurulu ve yürütme kurulunun toplanamaması nedeniyle çalışamaz hale geldiği durumlarda Belediye Başkanı, seçimli genel kurul çağrısı yapabilir.

KENT KONSEYİNİN GÖREVLERİ
Madde 7:
a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,
b) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, bu alanda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik temel stratejilerin belirlenmesinde, uygulanmasında ve izlenmesinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasını sağlamak,
c) Kentin doğası, tarihi, kültürel mirası, turizm değerleri ve sosyo-ekonomik yaşantısı ile bütünleşecek nitelikteki stratejilerin belirlenmesi ve tanıtılmasını sağlamak,
d) Kentin sürdürülebilir gelişmesinin temelini oluşturacak politikalar arasında önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri üretilmesine imkan tanıyacak bir uzlaşma ortamı oluşturmak,
e) Katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirerek sivil toplumun kurumsallaşmasına katkı sağlamak,
f) Halk ile birlikte kentsel öncelikleri belirleyerek bunu kamuoyu ve uygulayıcılarla paylaşmak,
g) Çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttırmaya ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarını sağlamaya yönelik çalışmaları desteklemek,
h) Kent konseyi toplantılarında oluşturulan görüşlerin, başta belediye meclisi olmak üzere ilgili mercilere ulaştırılmasını sağlamak,
i) Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunmak,
j) Diğer kentlerde kurulmuş kent konseyleri ile, ülkemizde kent konseylerinin gelişmesine ve sürdürülebilmesine katkı sağlamak amacıyla ortak çalışmalar yapmak,
k) Kent konseylerinin gelişmesine yönelik uluslararası çalışmalar yapmak, girişimlerde bulunmak.

KENT KONSEYİ ÜYELERİ
Madde 8:
Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:
a) Vali veya temsilcisi,
b) Belediye Başkanı veya temsilcisi,
c) Sayısı 10’u geçmemek üzere Vali tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
d) Belediye sınırları içerisinde kalan muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere muhtarların kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
e) Teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
f) Belediye sınırları içindeki üniversitelerden birer temsilci.
g) Belediye sınırları içindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
h) Kent konseyince kurulan meclislerin başkanları ve çalışma gruplarının temsilcileri.

KENT KONSEYİ ÜYELİĞİ
Madde 9:
a) Kent Konseyi Kurumsal Üyesi olmak isteyen ilgili sivil toplum kuruluşları, Kent Konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı ve doldurulacak olan Kurumsal Bilgi Formu ile birlikte Kent Konseyi Başkanlığı’na başvuruda bulunurlar.
b) Kent Konseyi üyesi olmak isteyen kurum ve kuruluşların usulüne uygun olan başvuruları, Kent Konseyi Başkanlığı tarafından değerlendirilir ve Yürütme Kurulunca karara bağlanır.
c) Kent Konseyi’nin toplantılarına mazeretsiz olarak birbirini takiben üç kez katılmayanların üyelikleri, Genel Sekreterlikçe yapılan incelemeden sonra Yürütme Kurulunun kararı ile düşürülebilir
d) Kent konseyi Kurumsal Üyelerinin genel kurullarda temsil edilebilmesi için, bilgi güncellemesinin yapılması ve temsil formunun doldurularak Kent Konseyi Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir. Başvurular, seçimli genel kurula en az onbeş gün kala yenilenmiş olmalıdır. Kurumsal üyelik bilgilerini usulüne göre güncellemeyenler, seçimli genel kurulda oy kullanamazlar.
e) Kent konseyi üyesi olmaya hak kazanan Kurumsal Üye Temsilcileri ile Çalışma Grubu Temsilcileri, Kent Konseyi Başkanlığına ve Yürütme Kurulu Üyeliğine aday olabilir veya aday gösterilebilirler. Kurumsal Üye Temsilcisi veya Çalışma Grubu Temsilcisi olmayanlar Kent Konseyi Genel Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler.
f) Bireysel Üye, meclislerde ve çalışma gruplarında gönüllü olarak çalışmak üzere usulüne uygun olarak üye kaydı yapılmış kişidir.
g) Meclislere ve çalışma gruplarına Bireysel Katılımcının kabulü, bireysel bilgi formu doldurulduktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliği’nin onayı ile gerçekleşir. Kurumsal Üyelerin temsilcileri ayrıca Bireysel Üye Formu doldururlar.
h) Kent Konseyi Çalışma Yönergesi hükümlerine aykırı davranmak, kent konseyi ilke ve ideallerini zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenleridir. Üyelikten çıkarılma kararı, ilgilinin savunması alındıktan sonra, Kent Konseyi Genel Sekreterliğinin teklifi ile Yürütme Kurulu tarafından verilir.

KENT KONSEYİ ORGANLARI
Madde 10:
Kent Konseyi’nin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Kent Konseyi Başkanı
d) Meclisler ve Çalışma Grupları

KENT KONSEYİ GENEL KURULU
Madde 11:
a) Genel Kurul, kent konseyinin en yetkili organıdır. 8.maddede belirtilen üyelerden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Genel Sekreteri genel kurulun ve konsey toplantılarının tabii üyesidirler. Oy kullanabilirler ve aday olabilirler.
b) Kent Konseyi Genel Kurulu’nda kurum ve kuruluşları temsil edecek kişiler, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıl görev yaparlar.
c) Seçimli genel kurul toplantılarının günü, saati, yeri ve gündemi en az onbeş gün önceden Kent Konseyi Başkanlığı tarafından katılımcılara internet ortamında bildirilir. Ayrıca diğer duyuru imkanlarıyla da kamuoyuna duyurulur.
d) Kurumsal katılımcıların herhangi bir nedenle değiştirdiği temsilcilerinin isimleri, genel kurul toplantısından en az beş gün önce yazı ile Kent Konseyi Başkanlığı’na bildirilir.
e) Seçimli genel kurullar, birinci dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yılda bir yapılır.
f) Seçimli veya seçimsiz genel kurullarının tarihi, Yürütme Kurulu kararı ile belirlenir. Ayrıca, Kent Konseyi Başkanı tarafından doğrudan veya 8’inci maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılabilir
g) Kent Konseyi Genel Kurulu, konsey toplantısı olarak bir yılda ikiden az olmamak üzere Yürütme Kurulu veya Kent Konseyi Başkanı tarafından belirlenen yer ve zamanlarda toplanır. Seçimli genel kurul toplantıları dışındaki konsey toplantıları için en az iki gün öncesinden duyuru yapılır.
h) Seçimli genel kurul toplantısında salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, iki gün sonra gerçekleştirilmek üzere toplantı ertelenir. Bu toplantıda salt çoğunluk aranmaz ancak katılanların sayısı Yürütme Kurulu Üye sayısının iki katından az olamaz ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır.
i) Seçimli genel kurulun açılışı Kent Konseyi Başkanı veya görevlendireceği Yürütme Kurulu Üyesi tarafından yapılır. Seçimli genel kurul dışındaki diğer toplantılara Kent Konseyi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunamayacağı toplantılarda Kent Konseyi Başkanı kendi yerine, Yürütme Kurulu’ndan bir üyeyi görevlendirebilir.
j) Toplantılarda katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Oylamalarda bir kişi ancak bir oy kullanabilir.
k) Genel Kurul; Yürütme Kurulu’nun, Meclislerin ve Çalışma Gruplarının seçim ve çalışma esaslarını, belirlemek üzere çalışma yönergesi çıkarır.
l) Genel Kurul, “Kent Konseyi Çalışma Yönergesi”nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekli kararları almak amacıyla Yürütme Kurulu’na yetki verebilir.
m) Seçimli genel kurul gündemi:
1-Yoklama
2-Açılış
3-Divan Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)
4-Tasnif Kurulu seçimi (1 Başkan – 2 Üye)
5-Kent Konseyi Başkanı seçimi
6-kent Konseyi Yürütme Kurulu seçimi
7-Kapanış
n) Seçimli genel kurul gündeminin ilk üç maddesi Kent Konseyi Başkanı tarafından veya görevlendireceği bir Yürütme Kurulu Üyesi tarafından, bundan sonraki bölümler ise Divan Kurulunca gerçekleştirilir.
o) Seçimli genel kurul gündemine toplantı öncesinde Yürütme Kurulunca son şekli verilir ve bu şekliyle ilan edilir. Genel Kurul, toplantı başlamadan önce gündemde değişiklik yapabilir.

KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU
Madde 12:
a) Kent konseyi üyesi olmaya hak kazanan kurumsal üye temsilcileri Kent Konseyi Yürütme Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine aday olabilirler veya gösterilebilirler. Kurumsal üye temsilcisi ve çalışma grubu temsilcisi olmayanlar, 16 yaşının altında olanlar, Kent Konseyi Genel Kurulunda aday olamazlar ve aday gösterilemezler.
b) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun doğal üyeleri dışında kalan, 12 asıl ve 12 yedek üyesinin seçimleri gizli oy, açık sayım esasına göre yapılır. Matbu olan veya elle yazılan oy pusulasında en fazla 12 asıl ve 12 yedek isim bulunabilir veya yazılabilir. 12’den fazla ismin yazıldığı oy pusulası iptal edilir.
c) Seçim sonucunda en fazla oyu olan 12 asıl aday yürütme kurulu üyeliğine, 12 yedek aday da yedek üyeliğe seçilir.
d) Kent Konseyi Yürütme Kurulu, seçimle gelen Kent Konseyi Başkanı, 12 asıl üye, doğal üye olan Meclis Başkanları ve Kent Konseyi Genel Sekreterinden oluşur. Kent Konseyi Başkanı, Yürütme Kurulu’nun başkanıdır. Başkanın bulunmaması halinde Yürütme Kurulu’nun en yaşlı üyesi Yürütme Kurulu’na başkanlık eder. Yürütme Kurulu ayda bir olağan, Kent Konseyi Başkanı veya Yürütme Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.
e) Yürütme Kurulu’nun gündemi, Yürütme Kurulu Başkanı’nın onayıyla Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından tespit edilir. Tespit edilen gündem, yürütme kurulu toplantısından önce üyelere yazılı olarak bildirilir.
f) Yürütme Kurulu toplantılarına, mazereti olmaksızın üst üste 3 defa katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği Yürütme Kurulu kararı ile düşürülebilir. Üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesi yerine, yedek üye sıralamasına göre seçilmiş olan ilk yedek üye, Yürütme Kurulu üyesi olarak çağırılır.
g) Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun görev süresi; ilgili mahalli idareler seçim dönemini takiben, birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıldır.
h) Yürütme Kurulu, olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının zamanını ve gündemini belirler.
i) Yürütme Kurulu kararları karar defterine yazılır. Kararlar, bilgisayarda yazıldığı takdirde, karar defterine yapıştırılıp mühürlenir.

KENT KONSEYİ BAŞKANI , BAŞKAN VEKİLİ ve BAŞKAN YARDIMCILARI
Madde 13:
a) Kent Konseyi Başkanı Genel Kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, Yürütme Kurulu’nun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır.
b) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.
c) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, Genel Kurul’un belirleyeceği gizli veya açık oylama sistemi ile yapılır.
d) Kent Konseyi Başkanı’nın seçimi, kent konseyinin ilk toplantısının birinci birleşiminde tamamlanır.
e) Kent Konseyi Başkanı, gerçek ve tüzel kişilere karşı Kent Konseyi’ni temsil eder.
f) Kent Konseyi Başkanı, Genel Kurul ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
g) Kent Konseyi Başkanı; ilgili yasalar, yönetmelik ve bu yönergeden kaynaklanan diğer görev ve yetkileri yerine getirir.
h) Kent Konseyi Başkanının bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi Başkan Vekili olarak görev yapar. Başkan Vekili görev aldığı konuma göre Başkanın yetkilerini taşır. ı) En yaşlı üyenin bu hakkından yazılı olarak feragat etmesi halinde Kent Konseyi Başkanı Yürütme Kurulunun seçilmiş üyeleri arasından bir üyeyi vekil olarak tayin eder.
j) Kent Konseyi Başkanı, protokol ziyaret ve toplantılarında Başkanı temsilen bulunmak üzere seçilmiş Yürütme Kurulu Üyeleri arasından iki Başkan Yardımcısı belirleyebilir. Başkan Yardımcılarının görevi Başkanı temsil ile sınırlıdır.

KENT KONSEYİ MECLİSLERİ VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Madde 14:
a) Kent Konseyi, görev alanına giren konularda meclisler ve çalışma grupları oluşturabilir.
b) Meclislerin ve çalışma gruplarının kurulması ve çalışması ile ilgili diğer usul ve esaslar, Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
c) Meclislerde ve çalışma gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Kent Konseyi Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra, değerlendirilmek üzere Belediye Meclisi’ne sunulur.
d) Meclisler ve çalışma gruplarının tüm yazışmaları, Kent Konseyi Genel Sekreterliği tarafından yapılır.
e) Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Meclislerde ve Çalışma Gruplarında
başkan, temsilci ve üye olarak görev alabilirler.
f) Meclislerin ve Çalışma Gruplarının yaş ve cinsiyet kriterleri Yürütme Kurulunca belirlenir.


KENT KONSEYİ MECLİSLERİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 15:
a) Meclis Genel Kurulları, ilgili meclisin amaçlarıyla ilgili bu yönergenin 8.maddesinde sayılan kurumsal üyelerin temsilcilerinden ve Bireysel Üyelerden oluşur. Bu liste Kent Konseyi Genel Sekreteri tarafından belirlenir ve ilan edilir.
b) Meclislerin görev süreleri, Kent Konseyi Başkanı ve Kent Konseyi Yürütme Kurulunun görev süreleriyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır. Yürütme Kurulu kararı ile bu süreler değiştirilebilir.
c) Meclislerin başkan ve yürütme kurulu üyeleri, liste halinde yazılarak yapılan seçimde belirlenir. Matbu veya elle yazılan listede bir Meclis Başkanı, 12 asıl ve 12 yedek üye bulunur.
d) Meclislerin genel kurullarının diğer çalışma esasları, bu yönergede kent konseyi genel kurulu için belirtilen çalışma biçim ve yöntemlerine uygun olarak düzenlenir.
e) Seçim sonrasındaki ilk yürütme kurulu toplantısında bir başkan yardımcısı ve sekreter üye belirlenir.
f) Meclislerin Başkanları, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun ve Genel Kurulunun tabii üyesidirler.
g) Meclislerin seçim tarihleri ve gündemleri, meclislerin yürütme kurulu kararıyla veya gerek görüldüğünde Kent Konseyi Genel Sekreterince en az onbeş gün öncesinden belirlenir.
h) Meclis Yürütme Kurulu tarafından belirlenen seçim tarihi ve gündemi Kent Konseyi Genel Sekreterinin onayından sonra yürürlüğe girer.
i) Meclis Başkanlarından 16 yaşından küçük olanları Kent Konseyi Yürütme Kurulunun Üyesi olamazlar.

KENT KONSEYİ ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 16:
a) Çalışma grupları, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunduktan sonra en az beş kişiden oluşur.
b) Çalışma grupları, çalışmalarını kendi aralarından seçecekleri temsilci, temsilci yardımcısı ve raportör aracılığıyla yürütür. Gerektiğinde Kent Konseyi Genel Sekreterinin girişimiyle çalışma grubu ve görev bölümü yenilenebilir.
c) Çalışma gruplarının görev süresi, Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
d) Çalışma Grubu Temsilcisi, Kent Konseyi Genel Kurulunun doğal üyesidir.

KENT KONSEYİ GENEL SEKRETERİ ve YARDIMCISI
Madde 17:
a) Kent Konseyi Genel Sekreteri, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun doğal üyesi olup, Belediye Başkanının önereceği 3 kişi arasından Yürütme Kurulu tarafından seçilir.
b) Kent Konseyi Genel Sekreteri, yönergedeki görevlerin yerine getirilmesini koordine eder. Meclisler, çalışma grupları ve benzeri yapılar arasındaki çalışma uyumunu ve koordinasyonu sağlar.
c) Kent Konseyi’nce alınan kararların, kamuya mal edilmesini, yetkili organlara ulaştırılmasını ve uygulamaya konulmasını takip eder ve yürütme kurulunu bilgilendirir.
d) Genel Sekreter, Kent Konseyi Başkanına ve Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
e) Gerek olduğunda Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararı ile Genel Sekreter Yardımcılıkları oluşturulabilir. Genel Sekreter Yardımcılıklarına Kent Konseyi Başkanının teklifi ile Yürütme Kurulunca görevlendirmeler yapılır.
f) Kent konseyi Genel Sekreter Yardımcısı, Kent Konseyi Başkanı ve Genel Sekreterince verilen görevleri yerine getirir. Genel Sekreter bulunmadığı zamanlarda, Genel Sekretere vekalet eder.

KENT KONSEYİ HİZMETLERİ
Madde 18:
a) Kent konseyinin çalışmaları ve hizmetleri, belediyece önerilen görevliler tarafından yerine getirilir.
b) Kent konseyi çalışmaları ve hizmetlerini yürüten personel, bu çalışmalarında Genel Sekretere karşı sorumludur.
c) Kent Konseyi Başkanlığı konsey çalışmalarının ve hizmetlerinin yürütülebilmesi için çalışma ofisleri kurabilir ve görev alanlarını, sorumlularını, görevlilerini belirleyebilir.

KENT KONSEYİNİN MALİ YAPISI
Madde 19:
a) Belediyeler, bütçesinde Kent Konseyi’ne ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.
b) Kent Konseyi amaçları doğrultusunda ilgili kurumlara proje başvurusunda bulunabilir, ortaklıklar kurabilir, projelere iştirakçi olabilir.

YÜRÜTME
Madde 20:
Bu yönergenin hükümlerini, Kent Konseyi Yürütme Kurulu uygular.

YÜRÜRLÜK
Madde 21:
Bu yönerge hükümleri, Kent Konseyi Genel Kurulu’nun kabulünü takiben yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDELER
1. Bursa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş olan Meclisler ve Çalışma Grupları ile üyelikler, bu yönerge hükümlerine uygun hale getirilir.
2. Yürürlükte olan Bursa Kent Konseyi Çalışma Yönergesi, Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi, Engelliler Meclisi, Çocuk Meclisi ve Çalışma Grupları Çalışma Yönergeleri bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Bursa Kent Konseyi Çalışma Yönergesi’nin Kabul Tarihi: 25.05.2012
(Bursa Kent Konseyi Genel Kurulu 25.05.2012 Tarihli Toplantı)